Menu Zamknij

Jak wygląda przebieg rozwodu?

1. Wybór Kancelarii adwokackiej i adwokata - przed wniesieniem pozwu o rozwód, warto udać się po poradę prawną do prawnika, który powie jakie dokumenty będą potrzebne, na co warto zwrócić uwagę i jakie dowody będą przydatne w sądzie. Fachowe sporządzenie pozwu gwarantuje też szybsze rozpatrzenie sprawy, gdyż sąd w razie braków formalnych wzywa do ich uzupełnienia, co może wydłużyć całą sprawę rozwodową nawet o kilka miesięcy. W naszej Kancelarii w Poznaniu wszyscy prawnicy oprócz kompleksowej pomocy prawnej, zawsze służą radą i pomocą oraz są delikatni i dyskretni, gdyż doskonale zdajemy sobie sprawę jak trudne potrafią być rozwody.

2. Wniesienie pozwu - pozew o rozwód można wnieść samemu lub przez pełnomocnika- adwokata. Pozew sporządza się w dwóch egzemplarzach, jeden trafia do sądu, a drugi zostanie wysłany współmałżonkowi, który będzie miał możliwość się do niego ustosunkować. Bardzo ważne są załączniki- trzeba załączyć oryginał aktu zawarcia małżeństwa, a gdy strony mają małoletnie dzieci, należy do pozwu dołączyć odpis aktu ich urodzenia. Opłata sądowa od pozwu wynosi 600 zł- można ją też uiścić przelewem. Jak wskazano wyżej, gdy pozew zawiera braki, sąd wezwie do ich uzupełnienia- w przypadku braku uzupełnienia, sąd zwraca pozew, który nie powoduje wtedy żadnych skutków.

 Jak wygląda przebieg rozwodu

Który sąd jest właściwy?
Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. Zatem mieszkańcy miasta Poznań i okolic będą składać pozew do Sądu Okręgowego w Poznaniu.

3. Złożenie odpowiedzi na pozew
Gdy dojdzie do skutecznego złożenia pozwu w sądzie, odpis pozwu zostanie wysłany do strony pozwanej. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego umożliwiają wtedy złożenie odpowiedzi na pozew, termin wynosi przeważnie 2 tygodnie od momentu otrzymania pozwu, sąd może termin ten wydłużyć. W odpowiedzi na pozew pozwany małżonek może przedstawić swoje stanowisko, zgodzić się lub zaprzeczyć twierdzeniom zawartym w pozwie i dotyczy to wszystkich kwestii, rozwodu, dzieci i alimentów. Może także wyrazić swój brak zgody na rozwód. W sporządzeniu odpowiedzi na pozew może pomóc profesjonalny adwokat.

4. Wyznaczenie terminu rozprawy
Pierwsza rozprawa rozwodowa w sądzie wyznaczana jest przeważnie po upływie terminu na złożenie odpowiedzi na pozew. Przeważnie jest to około kilka miesięcy od dnia złożenia pozwu, jednak zdarza się, że może minąć np.. tylko miesiąc, zazwyczaj zależy to od liczby spraw, które rozpatruje sędzia, który będzie orzekał w sprawie rozwodowej. W Sądzie Okręgowym w Poznaniu zdecydowanie szybciej wyznaczane są rozprawy dot. rozwodów, w których małżonkowie nie domagają się orzeczenia winy jednego z małżonków i mają zgodne stanowisko, jednak nie jest to też regułą.

5. Rozprawa rozwodowa
Co ważne, na rozprawę rozwodową nie jest wpuszczana publiczność, sprawy te nie są jawne. Na rozprawie są obecni przeważnie więc strony i ich pełnomocnicy. Przewodniczący sędzia kieruje przebiegiem rozprawy. Strony są wywoływane z korytarza sądu przez protokolanta, następnie przewodniczący sprawdza obecność osób wezwanych (np. świadków). Sąd weryfikuje tożsamość stron i świadków poprzez sprawdzenie ich dokumentu tożsamości.

W pierwszej kolejności sąd pyta o stanowiska małżonków i czy decyzja o rozwodzie jest ostateczna- sąd może skierować strony do mediacji. Jeśli małżonkowie są zgodni co do wszystkich kwestii związanych z rozwodem, postępowanie może zostać zakończone już na pierwszej rozprawie. W momencie, gdy któryś z małżonków wnosi jednak o orzeczenie o winie drugiego małżonka lub ma odmienne stanowisko np. co do kwestii władzy rodzicielskiej, sąd będzie przeprowadzał postępowanie rozwodowe i wyznaczane będą kolejne rozprawy, np. w przypadku, gdy strony powołały dużą liczbę świadków do przesłuchania.

6. Postępowanie dowodowe
W toku postępowania dowodowego strony mogą przedstawiać dowody, które mają świadczyć o ich stanowisku. Mogą to być dokumenty, czy przesłuchanie świadków lub opinia biegłego. Sąd przesłuchuje także małżonków. Pamiętać trzeba, że adwokat nie może zeznawać za Klienta, Klient musi zrobić to sam. Postępowanie dowodowe ma na celu ustalenie czy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, czy któryś z małżonków nie jest winny, u kogo powinny zamieszkać dzieci, ile powinna wynosić renta alimentacyjna itp. Sąd ustala też przebieg pożycia małżeńskiego stron. Najtrudniej udowodnić zawsze winę drugiego małżonka, można skorzystać z nagrań, zdjęć lub pomocy detektywa.
Trzeba też pamiętać, że wszystkie twierdzenia i dowody przed sądem muszą być złożone w terminie, najlepiej jak najszybciej, gdyż później sąd może je oddalić jako spóźnione. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, sąd udziela głosu stronom.

7. Orzeczenie rozwodu
Po przeprowadzonych rozprawach i przeprowadzonym postępowaniu dowodowym sąd orzeknie o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód w wyroku. Wyrok jest odczytany na posiedzeniu jawnym. Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z wyroku w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyroku, można złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku (opłata sądowa- 100 zł). Od otrzymania wyroku z uzasadnieniem mamy 14 dni na złożenie apelacji do sądu odwoławczego.

8. Prawomocność wyroku rozwodowego
W sytuacji, gdy strony nie wniosą o uzasadnienie wyroku, ani później apelacji (gdy wniosą o uzasadnienie) wyrok staje się prawomocny i tym samym pociąga za sobą wszelkie skutki z tym związane.

Doświadczony prawnik w sprawach rozwodowych

Doświadczony prawnik w sprawach rozwodowych z pewnością przeprowadzi Cię przez całe postępowanie w sposób bezpieczny i zadba o najlepszy interes Klienta.
Jeśli szukasz fachowego adwokata w Poznaniu, zapraszamy na spotkanie do naszej Kancelarii w centrum Poznania.

Doświadczony zespół

Agata Rebeczko - adwokat zachowek Poznań

Agata Rebeczko
Prawnik

Agata Koschel - Sturzbecher - adwokat zachowek Poznań

Agata Koschel-Sturzbecher
Adwokat

Alicja Leszczyńska - adwokat zachowek Poznań

Alicja Leszczyńska
Prawnik - aplikant adwokacki