Menu Zamknij

Alimenty – adwokat Poznań

Czym są alimenty?

Alimenty jest to obowiązek jednego członka rodziny, który ma zapewnić środki utrzymania, a w razie potrzeby środki wychowania (w przypadku dzieci), tym członkom rodziny, którzy nie są w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich potrzeb, zatem nie są w stanie się samodzielnie utrzymać. W takiej sytuacji mogą znaleźć się zarówno małoletnie dzieci, jak i osoby dorosłe.

Przede wszystkim mowa tu o obowiązku rodziców względem niesamodzielnego dziecka, w tym także już dorosłego. Ponadto alimentów domagać może się ten, kto znajduje się w niedostatku. Niedostatek nie dotyczy relacji rodzic – dziecko, lecz małżonków względem siebie. Niedostatek nie jest łatwy do określenia, gdyż zależy od wielu indywidualnych czynników, w szczególności od ogólnego poziomu życia w danym społeczeństwie oraz od osobistych cech uprawnionego do alimentów.

Alimenty Poznań

Na co są przyznawane alimenty?

Usprawiedliwione potrzeby to takie potrzeby, które zapewniają godne życie, a nie tylko samo przeżycie. Te potrzeby kształtują się inaczej dla każdego człowieka i zależą od wiek, stanu zdrowia, pozycji społecznej czy dotychczasowego poziomu życia. Zatem mówimy tu o sytuacji, w której uprawniony do alimentów nie jest w stanie własnymi siłami i z własnych środków tych potrzeb zaspokoić.

Należy zaznaczyć, iż każdy człowiek powinien starać się zaspokoić te potrzeby z własnych dochodów i wykorzystywać ku temu swoje kwalifikacje i wykształcenie. Przy ocenie możliwości zaspokojenia tych potrzeb ocenia się nie rzeczywiste zarobki, lecz te, jakie według swych sił i zdolności mógłby uzyskiwać. Zatem nie można się powoływać np. na bycie bezrobotnym w sytuacji, gdy się nie szuka zatrudnienia, bądź odrzuca oferty dostosowane do kwalifikacji.

Jeśli szukają Państwo sprawdzonej Kancelarii do sprawy rozwodowej w mieście Poznań, zapraszamy.
Jesteśmy do dyspozycji.

sprawa o alimenty

Alimenty na dziecko

Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Dlatego jeśli rozwodzący się małżonkowie mają dzieci, to sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga o kwestii alimentów. Najczęściej sytuacja po rozwodzie wygląda tak, że dziecko pozostaje przy jednym z rodziców, a drugi rodzic zostaje zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz dziecka do rąk tego pierwszego rodzica.
W ostatnim czasie coraz częściej spotkać się można z ustaleniem opieki nad dzieckiem w formie tzw. pieczy naprzemiennej. W takim przypadku może zdarzyć się tak, że jeśli byli małżonkowie mają podobne możliwości finansowe, to sąd nie orzeknie o alimentach, ponieważ każdy z rodziców będzie utrzymywał dziecko w czasie, gdy będzie ono przebywało u niego

Alimenty między małżonkami

Istnieją dwie sytuacje, w których po rozwodzie jeden z małżonków zobowiązany będzie do płacenia alimentów na rzecz drugiego. Pierwsza ma miejsce, gdy małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, znajdzie się w niedostatku. Druga sytuacja występuje wtedy, gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej drugiego z małżonków. Tak więc sąd musi ustalić, jak rozwód wpłynie na sytuację materialną uprawnionego małżonka.
Obowiązek płacenia alimentów wygasa w razie zawarcia nowego związku małżeńskiego przez małżonka otrzymującego alimenty. Ponadto w pierwszym z przypadków wskazanych powyżej obowiązek alimentacyjny wygasa po upływie 5 lat od orzeczenia rozwodu, chyba że sąd przedłuży go z uwagi na wyjątkowe okoliczności.

Wysokość alimentów

Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (dziecka bądź małżonka) oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Potrzeby uprawnionego ustala się na podstawie tego, jakie są jego miesięczne koszty utrzymania. Dowodem tych kosztów są paragony, potwierdzenia przelewów itp. Z kolei możliwości zobowiązanego wynikają z tego, jakie ma on dochody oraz wydatki.
Bierze się przy tym pod uwagę zarobkowe i majątkowe możliwości obojga rodziców. Jednak jeżeli jeden z nich sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem, to uznaje się, że jego obowiązek alimentacyjny w całości albo w części jest wykonywany przez te osobiste starania. Tak więc w sytuacji, gdy dzieckiem na co dzień zajmuje się jeden rodzic, to koszty utrzymania dziecka zazwyczaj w większej części bądź w całości ponosi drugi z rodziców.

Wniosek o alimenty

W sprawie rozwodowej wniosek o alimenty może zostać złożony zarówno w pozwie, jak i na późniejszym etapie postępowania. Warto ponadto złożyć wniosek o zabezpieczenie postępowania w taki sposób, że już w czasie trwania sprawy małżonek będzie zobowiązany do płacenia alimentów na dziecko. Sprawy rozwodowe nierzadko trwają wiele miesięcy i warto zadbać o to, aby już w tym czasie zapewnić dziecku odpowiednie środki do życia.

Dowiedz się więcej na temat alimentów: