Menu Zamknij

Podział majątku Poznań

Małżeński ustrój majątkowy

Małżeński ustrój majątkowy to nic innego jak stosunki panujące między małżonkami w zakresie ich wzajemnej sytuacji majątkowej. Dotyczy majątku, który każdy z małżonków miał przed zawarciem małżeństwa, a także majątku nabytego w trakcie trwania małżeństwa. wyróżnić dwa rodzaje małżeńskich ustrojów majątkowych: ustawowy oraz umowny. Należy zaznaczyć, że małżonkowie mogą pozostawać w tylko jednym ustroju majątkowym. Nie ma możliwości zastrzeżenia dla jednych praw i rzeczy jednego ustroju, a do innych drugiego.

Ustawowy ustrój majątkowy - wspólność majątkowa

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy prawa wspólność majątkowa, która zakłada współwłasność przedmiotów majątkowych nabytych przez małżonków i obejmuje ona prawa i rzeczy nabyte w czasie trwania małżeństwa przez każdego z małżonków. Należy dodać, że wspólność majątkowa w małżeństwie to rodzaj współwłasności łącznej bezudziałowej, a w czasie jej trwania małżonkowie mogą rozporządzać prawami do majątku wspólnego jako całości. Ustrój ten obowiązuje zatem jeśli małżonkowie, ani przed zawarciem małżeństwa, ani później nie zawarli umowy majątkowej, szerzej znanej jako intercyza. Przedmioty nie objęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. W przypadku rozwodu małżonek nie może domagać się podziału przedmiotów i praw wchodzących w skład majątku osobistego drugiego małżonka.

Podział majątku

Jeśli szukają Państwo sprawdzonej Kancelarii do sprawy rozwodowej w mieście Poznań, zapraszamy.
Jesteśmy do dyspozycji.

Majątek wspólny

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 • Wynagrodzenie za pracę oraz dochody z innej działalności zarobkowej (umowa o dzieło, umowa, zlecenie itp.),
 • Dochody pochodzące z majątku wspólnego, jak i osobistego (np. czynsz za najmowanie lokalu mieszkalnego),
 • Środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego,
 • Kwoty składek pochodzących z subkonta, na którym ewidencjonuje się informacje o zwaloryzowanej wysokości wpłaconych składek (art. 40a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

Wymienione wyżej prawa i przedmioty majątkowe nabyte w trakcie wspólności odnoszą się zarówno do sytuacji, gdy nabywa je oboje małżonków, jak i w przypadku, gdy nabywa je tylko jedno z nich

Majątek osobisty stanowią:

 1. Przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem małżeństwa
 2. Przedmioty majątkowe otrzymane w wyniku dziedziczenia (spadku), zapisu lub darowiznę, chyba, że spadkodawca lub darczyńca postanowili inaczej,
 3. Prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom (polega ona na tym, że każdy ze współwłaścicieli dysponuje takim samym prawem do rzeczy i nie ma swojego udziału, tzn. nie jest on oznaczony co do wielkości),
 4. Przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokojenia osobistych potrzeb jednego z małżonków, np. odzież, buty itp.,
 5. Prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, np. prawa alimentacyjne,
 6. Przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 7. Wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej,
 8. Przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia,
 9. Prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
 10. Przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Powyższe składniki tworzą zamknięty katalog składników majątku osobistego. W skład majątku osobistego wchodzą tylko wymienione wyżej składniki. Pozostałe przedmioty, niewymienione w tym przepisie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego tj. art. 33, nie wchodzą do majątku osobistego, ale do majątku wspólnego. Taką właśnie interpretację należy przyjąć w razie wątpliwości