Menu Zamknij

FAQ – pytania i odpowiedzi

Adwokat rozwodowy
w Poznaniu

Pytania i odpowiedzi o rozwód

Jakie dokumenty są potrzebne, by się rozwieźć?
Przed złożeniem pozwu o rozwód warto zorientować się jakie dokumenty są nam potrzebne. Najważniejszy jest oryginał aktu zawarcia małżeństwa, jeśli nie jesteśmy w jego posiadaniu, można się ubiegać o jego odpis w urzędzie stanu cywilnego. Akt ten załączany jest do pozwu obowiązkowo jako załącznik. Jeśli małżonkowie doczekali się wspólnych dzieci, załączyć trzeba też akty ich urodzenia, które także można uzyskać w urzędzie stanu cywilnego. Jeśli w pozwie rozwodowym dochodzimy również alimentów, czy to na siebie czy dzieci, warto załączyć dokumenty poświadczające wysokość ponoszonych wydatków, które mogą też świadczyć o poziomie życia stron w trakcie trwania małżeństwa, np. faktury, rachunki, wyciągi z konta itp.
Gdy żądamy orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy małżonka, warto załączyć do pozwu też wszelkie dowody, które mają o niej świadczyć np. zdjęcia, nagrania, wywiad detektywa.

Jak uzyskać szybki rozwód?
Przeważnie sądy najszybciej rozpatrują sprawy rozwodowe, w których małżonkowie mają zgodne stanowiska w sprawie, czyli kiedy uzgodnili wcześniej kwestie dot. dzieci, alimentów, władzy rodzicielskiej oraz, gdy żaden z małżonków nie domaga się orzeczenia z winy drugiego małżonka. Podobnie sytuacja wygląda, gdy małżonkowie w ogóle nie mają dzieci lub dzieci małoletnich (poniżej 18 lat). Dlatego warto podjąć przed decyzją o złożeniu pozwu rozmowy, by ustalić najważniejsze kwestie. Pomoc profesjonalnego adwokata będzie tu nieoceniona, gdyż będzie on w stanie obiektywnie spojrzeć na sprawę i będzie w stanie zaproponować stronom kompromis.

Gdy stanowiska stron są zgodne i nie ma żądania orzeczenia rozwodu z winy jednego małżonka postępowanie rozwodowe może zakończyć się już na pierwszej rozprawie.

Czy możliwy jest rozwód za porozumieniem stron?
Rozwód za porozumieniem stron to nic innego jak rozwód bez orzekania o winie. Jeśli obie strony się na to zgodzą, sąd nie bada wtedy czy któryś z małżonków zawinił w rozkładzie pożycia. Jakie są skutki orzeczenia rozwodu bez winy? Przede wszystkim wpływa na to kwestie alimentacyjne między małżonkami, bowiem małżonek wyłącznie winny, na wniosek małżonka niewinnego, może zostać zobowiązany przez sąd do płacenia alimentów na rzecz małżonka. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, obowiązek alimentacyjny może być orzeczony tylko wtedy, gdy małżonek jest w niedostatku, co niestety dość trudno wykazać. Obowiązek alimentacyjny względem małżonka niewinnego wygada co do zasady z upływem pięciu lat od dnia orzeczenia rozwodu, ale także wtedy, gdy małżonek wyjdzie ponownie za mąż lub się ożeni.

Ile kosztuje rozwód?
Opłata od pozwu o rozwód jest stała i bez znaczenia, czy wnosimy o rozwód z winą czy bez, wynosi 600 zł. Jeśli zdecydujemy się na reprezentację przez profesjonalnego adwokata lub radcę prawnego to dochodzi także honorarium, które zależy od wielu czynników. Wniosek o zabezpieczenie w piśmie inicjującym postępowanie (pozwie o rozwód) jest zwolniony z opłat, a składany później musi być opłacony w wysokości 100 zł.

Jakie skutki ma rozwód z orzeczeniem winy?
Głównie finansowe, bowiem małżonek wyłącznie winny, na wniosek małżonka niewinnego, może zostać zobowiązany przez sąd do płacenia alimentów na rzecz małżonka niewinnego. Obowiązek alimentacyjny względem małżonka niewinnego wygasa co do zasady z upływem pięciu lat od dnia orzeczenia rozwodu, ale także wtedy, gdy małżonek wyjdzie ponownie za mąż lub się ożeni.

Czy podczas postępowania rozwodowego będę dostawać pieniądze na dzieci?
Tak, jeśli złożony zostanie wniosek o zabezpieczenie potrzeb wspólnie założonej rodziny i zostanie uznany przez sąd orzekający w postępowaniu rozwodowym. Instytucja zabezpieczenia ma na celu zadbanie o sytuację stron właśnie wtedy, gdy postępowanie trwa długo. W każdej sprawie cywilnej, podlegającej rozpoznaniu przez sąd powszechny lub sąd polubowny, można żądać udzielenia zabezpieczenia. Sąd może udzielić zabezpieczenia zarówno przed wszczęciem postępowania, jak i w jego toku.  Zgodnie z orzecznictwem „w długotrwałym procesie alimentacyjnym uzasadnione jest obejmowanie kwotą zabezpieczenia pełnych środków utrzymania osoby uprawnionej, gdyż niweluje się wówczas zjawisko narastania zaległości egzekucyjnych, a dostosowujący się do zarządzeń tymczasowych pozwany ma przewidywalną sytuację procesową." (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 grudnia 1995 r., ACr 850/95). Sąd udziela zabezpieczenia postanowieniem, które jest zaskarżalne i wydaje z urzędu klauzulę wykonalności, gdy zabezpiecza alimenty, co umożliwia wszczęcie egzekucji komorniczej. Trzeba jednak pamiętać, że wniosek o zabezpieczenie musi być dobrze uzasadniony.

Jakie kwestie można rozstrzygnąć podczas sprawy rozwodowej?
W sprawie rozwodowej często ma miejsce też rozpatrzenie kwestii władzy rodzicielskiej i alimentów. Kwestie te nieodzownie łączą się z rozwodem osób, które doczekały się wspólnych dzieci. Doświadczony adwokat w sprawach rozwodowych dokładnie przedstawi jakich wysokości alimentów można się spodziewać i jakie dowody będą najbardziej skuteczne w dochodzeniu tych roszczeń. Problem pojawia się, gdy zarówno mąż, jak i żona domagają się, by dzieci po rozwodzie zamieszkały z nim/ z nią. Z naszego doświadczenia wynika też, że często rodzice nie zgadzają się ze sobą co do zakresu kontaktów dziecka z rodzicem, który nie mieszka na stałe z dzieckiem. Jako doświadczeni prawnicy, pomoże uregulować te kwestie.

Czy mogę dokonać podziału majątku podczas rozwodu?
Sąd w trakcie sprawy rozwodowej może podzielić wspólny majątek, jeżeli jeden z małżonków złoży taki wniosek, jednak takie orzeczenie nie jest obowiązkowym elementem wyroku rozwodowego. Jednak podział majątku nie może spowodować zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Chodzi tu przede wszystkim o to, że najważniejszy jest tu rozwód, a podziału majątku można dokonać w innym postępowaniu lub u notariusza.
W uchwale z dnia 13 stycznia 1978 r. Sąd Najwyższy uznał, iż „przeprowadzenie w wyroku rozwodowym podziału majątku wspólnego stron nie powoduje nadmiernej zwłoki postępowania nie tylko wtedy, gdy między stronami nie ma sporu co do składu i sposobu podziału tego majątku, lecz także wtedy, gdy wyjaśnienie spornych między stronami okoliczności, bądź też takich okoliczności, które sąd obowiązany jest ustalić z urzędu, wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w ograniczonym przedmiotowo i czasowo zakresie”.

Jak przygotować się do pierwszej rozprawy?
Jeśli zatrudniliśmy do prowadzenia sprawy rozwodowej profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata lub radcy prawnego, warto na pewno przeczytać sporządzone przez niego w sprawie pisma procesowe (w tym szczególnie pozew/odpowiedź na pozew), tak by przed sądem nie zmieniać przedstawionego tam stanowiska. Pamiętać trzeba, że wszelkie pisma, które zawierają stan faktyczny sprawy, sporządzane przez adwokata są przeważnie konsultowane z osobą, której dotyczą i Klient informuje o wszystkim swojego pełnomocnika.
Jeśli chodzi już o przebieg samej rozprawy, to pamiętać trzeba o tym, by przede wszystkim zachować spokój, nie można dać się sprowokować (jeśli w sprawie pojawia się konflikt między małżonkami). Do sądu należy zwracać się z należnym szacunkiem i trzeba odpowiadać rzeczowo i konkretnie na wszelkie pytania. Na pytania pełnomocników, czy drugiej strony odpowiada się także do sądu. Jeśli chodzi już o ubiór to powinien on być raczej formalny i schludny.

O co może pytać sąd w sprawie o rozwód?
Wieloletnia praktyka w reprezentowaniu Klientów przed sądem w sprawach rozwodowych nauczyła nas, że generalnie można wypracować pewien standardowy zestaw pytań, które mogą paść podczas przesłuchania rozwodzących się małżonków. Pamiętać jednak trzeba, że pytania są dostosowane głównie do stanu faktycznego danej sprawy i mogą się różnić od tych podanych poniżej.

 • Dlaczego strony wstąpiły w związek małżeński?
 • Jak długo strony się znały przed zawarciem małżeństwa?
 • Czy strony podpisywały majątkowe umowy małżeńskie (intercyza)?
 • Jak przebiegało wspólne życie w małżeństwie?
 • Czy strony utrzymują ze sobą kontakty fizyczne? Jeśli nie, to od kiedy?
 • Czy między stronami są jeszcze jakiekolwiek uczucia?
 • Czy strony pozostają obecnie w innym związku uczuciowym? Jeśli tak, to od kiedy?
 • Czy obie strony pracowały? Co składało się na wspólne finanse rodziny?
 • Kto sprawował opiekę nad dziećmi?
 • Kiedy pogorszyły się stosunki między małżonkami? Jaka była przyczyna?
 • Czy małżonkowie próbowali podejmować próby ratowania małżeństwa?
 • W sytuacji, gdy jeden z małżonków lub oboje wnoszą o orzeczenie winy - Jakie strona ma zarzuty względem męża/żony?
 • Czy strony razem dalej zamieszkują?
 • Czy małżonkowie prowadzą wspólny budżet?
 • Czy dzieci stron wiedzą o rozwodzie? Jeśli tak, to jak na to reagują?
 • Ile strony podczas małżeństwa wydawały na utrzymanie swoje i dzieci? Czy obecnie się to zepsuło?
 • Jak układają się relacje małżonków z dziećmi? Kto sprawuje głównie nad nimi pieczę?
 • Jak strony widzą kontakty z dziećmi po ewentualnym orzeczeniu rozwodu?
 • Czy małżonkowie dopuszczają ewentualność powrotu do wspólnego życia?

Są to przykładowe pytania, które sąd może zadać podczas rozprawy rozwodowej. Strony mogą też odnosić się do zeznań przeciwnej strony. Trzeba pamiętać, że im lepsze przygotowanie do rozprawy, tym większe prawdopodobieństwo uzyskania szybkiego rozwodu. Jak już wspominano, zeznania powinny korespondować ze stanowiskiem strony zawartym w pismach procesowych, a zwłaszcza w pozwie o rozwód lub w odpowiedzi na pozew.

Kancelaria Adwokacka z Poznania – specjalizacja prawo rodzinne

Masz pytania dotyczące prawa rodzinnego? Skontaktuj się z naszą kancelarią!

Doświadczony zespół

Agata Rebeczko - adwokat zachowek Poznań

Agata Rebeczko
Prawnik

Agata Koschel - Sturzbecher - adwokat zachowek Poznań

Agata Koschel-Sturzbecher
Adwokat

Alicja Leszczyńska - adwokat zachowek Poznań

Alicja Leszczyńska
Prawnik - aplikant adwokacki