Menu Zamknij

Ile kosztuje rozwód?

Decyzja o rozwodzie to niewątpliwie jedna z najtrudniejszych do podjęcia w życiu człowieka decyzji. Kiedy jednak zainicjowane w celu utrzymania małżeństwa działania nie przynoszą rezultatów, rozwód stanowi jedyny skuteczny sposób zakończenia małżeństwa przed sądem.

Podjęcie takiej decyzji poprzedza szereg rozważań. Skupiają się one przede wszystkim na konsekwencjach wynikających z rozwiązania małżeństwa oraz emocjach, jakie wiążą się z postępowaniem rozwodowym. Drugą, równie nurtującą kwestię stanowią koszty postępowania rozwodowego. Rozwód kojarzony jest zwykle – choć nie zawsze słusznie - z kosztownym przedsięwzięciem. Aby ocenić, czy rzeczywiście tak jest, warto zapoznać się z poszczególnymi wydatkami jakie składają się na ogólny koszt sprawy rozwodowej.

 Jak wygląda przebieg rozwodu

Ile kosztuje sprawa rozwodowa?

Spośród wszystkich kosztów związanych z postępowaniem rozwodowym, w pierwszej kolejności warto wyróżnić koszty stałe. Należy do nich przede wszystkim opłata sądowa od pozwu o rozwód, o której będzie mowa niżej. W postępowaniu rozwodowym Sąd może (lecz nie musi) rozstrzygnąć również kwestię podziału majątku wspólnego małżonków, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Opłata stała od wniosku o podział majątku wspólnego wynosi 1000 złotych. W praktyce podział majątku wspólnego jest zwykle sprawą bardzo złożoną i przyczynia się do wydłużenia procesu rozwodowego, więc rozpoznaje się ją w odrębnym postępowaniu. Jeśli jednak małżonkowie zgodnie dokonają projektu podziału tego majątku – co przyczyni się do sprawnego rozpoznania sprawy -  i załączą go do wniosku, opłata ulegnie obniżeniu do 300 złotych.

Konieczność poniesienia innych wydatków związanych z postępowaniem rozwodowym oraz ich wysokość zależy m.in. od sytuacji rodzinnej małżonków (np. posiadanie małoletnich dzieci albo ich brak), wzajemnego nastawienia małżonków do siebie oraz umiejętności porozumienia się w spornych kwestiach, a także od tego, czy sprawą zajmie się profesjonalny pełnomocnik:

  1. Koszty biegłych

Choć niektórzy utożsamiają rozwód z batalią skierowaną przeciwko drugiemu małżonkowi, należy mieć na uwadze, iż najwyższą wartością w postępowaniu rozwodowym jest dobro małoletniego dziecka. Jeśli małżonkowie mają małoletnie dzieci i nie potrafią porozumieć się co sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej lub ustalić kwestii kontaktów z dziećmi, konieczne staje się sporządzenie opinii biegłych. Koszty związane ze sporządzeniem takiej opinii zależą od nakładu pracy biegłych, a zatem jeśli sprawa jest skomplikowana, małżonkowie mają kilkoro dzieci lub biegli są przesłuchiwani na rozprawie – co wiąże się z większą ilością pracy - koszty ulegną odpowiedniemu zwiększeniu.

  1. Koszty mediacji

Osiągnięcie porozumienia w spornych kwestiach nie tylko pozwala usprawnić postępowanie rozwodowe, ale pozwala małżonkom zaoszczędzić czas oraz ograniczyć stres związany z procesem.  Umożliwia je postępowanie mediacyjne, które prowadzi się z inicjatywy stron - na podstawie umowy o mediację, albo na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Postępowanie prowadzi mediator, który zachowując bezstronność pomaga rozwiązać spór między stronami. Przedmiotem uzgodnień mogą m.in. być sprawy dotyczące pojednania małżonków, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, a także sprawy majątkowe i mieszkaniowe.

W przypadku mediacji umownej, wysokość należności mediatora uzgadniają strony i mediator, indywidualnie albo przez zastosowanie taryfy opłat danego ośrodka mediacyjnego. W przypadku gdy strony zostaną skierowane do mediacji przez sąd, wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi 150 złotych za pierwsze posiedzenie, a za każde kolejne - 100 złotych. Łączna kwota nie może jednak przekroczyć 450 złotych. Ponadto trzeba liczyć się z koniecznością zwrotu kosztów jakie mediator ponosi w związku z przeprowadzeniem mediacji. Należą do nich koszty przejazdów mediatora oraz wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego (nie więcej jednak niż 70 złotych za jedno posiedzenie) oraz koszty korespondencji (nie więcej niż 30 złotych).

  1. Wywiad środowiskowy

Jak wyżej wspomniano, najważniejszą wartością w trakcie procesu rozwodowego jest dobro małoletniego dziecka. Dlatego też w przypadku rozwodu Sąd, w celu ustalenia warunków, w których żyją i wychowują się dzieci stron może zarządzić przeprowadzenie kuratorowi sądowemu lub kuratorowi społecznemu wywiadu środowiskowego. Koszt takiego wywiadu to około 80 zł.

  1. Eksmisja

Orzeczenie eksmisji stanowi rozwiązanie wyjątkowe i dopuszczalne jest, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Opłata sądowa od żądania eksmisji wynosi 200 złotych. Warto jednak wiedzieć, iż zgłoszenie takiego wniosku w pozwie rozwodowym powoduje, że nie trzeba uiszczać tej opłaty, bowiem w razie orzeczenia eksmisji jednego z małżonków w wyroku rozwodowym, opłatę tę pobiera się od małżonka, który został zobowiązany do opuszczenia lokalu.

  1. Alimenty dla współmałżonka

Wniosek o zasądzenie alimentów nie podlega opłacie sądowej w momencie jego zgłoszenia. Jeśli jednak sąd zdecyduje o obowiązku alimentacyjnym względem drugiego małżonka, małżonek zobowiązany do uiszczania alimentów będzie obciążony również opłatą stosunkową od zasądzonego roszczenia. Aby ją wyliczyć należy kwotę miesięczną alimentów pomnożyć przez liczbę miesięcy w jednym roku kalendarzowym. W zależności od tego jak wysoka kwota zostanie zasądzona, zmienia się również opłata sądowa. Przykładowo, jeśli kwota przekroczy 4000 zł ale nie przekroczy 7500 zł -  opłata wyniesie 400 zł. Jeśli suma rocznych alimentów mieści się w kwocie 7500 – 10 000 zł opłata wyniesie już 500 zł.

  1. Koszty usług prawnika

Pozew o rozwód można sporządzić i wnieść do sądu samodzielnie. Zaletą takiego działania jest z pewnością ograniczenie kosztów związanych z rozwodem. Należy mieć jednak na uwadze, że decyzja o rozwodzie, przebieg postępowania i rozstrzygnięcie sądu niewątpliwie rzutuje na dalsze życie małżonków, dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika, który przeanalizuje sprawę, przedstawi propozycje działania, ewentualne korzyści i zagrożenia wynikające z danego działania oraz wystąpi w imieniu Mocodawcy przed sądem, postępując zgodnie z fachową wiedzą i troską o interesy Klienta, a tym samym dążąc do korzystnego zakończenia sprawy. Koszty związane ze świadczonymi usługami prawnicy ustalają indywidualnie w zależności od tego jak bardzo skomplikowana jest sprawa i nakładu pracy jakiej ona wymaga.

Ile kosztuje napisanie pozwu rozwodowego?

Jeśli chodzi o pozew rozwodowy, w pierwszej kolejności należy się liczyć z opłatą sądową od pozwu, która wynosi 600 złotych. Należy pamiętać, iż potwierdzenie uiszczenia tej opłaty należy załączyć do pozwu rozwodowego. Koszty sporządzenia pozwu rozwodowego zależą przede wszystkim od stopnia zawiłości sprawy. Pozew rozwodowy zwykle nie ogranicza się tylko do wniosku o rozwiązanie małżeństwa, ale zawiera również inne żądania w zależności od stanowiska powoda. Na stopień skomplikowania sprawy wpływa przede wszystkim dochodzenie wyłącznej winy drugiego małżonka, ewentualne inne żądania (dotyczące np. w kontaktów z dziećmi bądź alimentów) oraz zakres materiału dowodowego jaki należy przeanalizować przed przystąpieniem do sporządzenia takiego pozwu.

Adwokat rozwodowy – cena

Wynagrodzenie pełnomocnika za świadczone w związku z rozwodem usługi – podobnie jak za napisanie pozwu - zależą od stopnia zawiłości sprawy. Warto mieć na uwadze, iż na usługi świadczone przez pełnomocnika w zakresie postępowania rozwodowego składa się szereg czynności: analiza materiału dowodowego, przygotowanie strategii procesowej, sporządzenie pozwu, sporządzanie dalszych pism procesowych oraz ewentualnych środków zaskarżenia na postanowienia sądu wydane w toku sprawy, a także uczestnictwo w rozprawach. Odpowiednie przygotowanie do sprawy jest procesem  pracochłonnym, co przekłada się na wynagrodzenie adwokata.

Ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie?

Rozwód bez orzekania o winie stanowi niewątpliwie korzystniejsze finansowo rozwiązanie. Stopień zawiłości takiej sprawy jest zdecydowanie mniejszy i pozwala na ograniczenie materiału dowodowego, a w konsekwencji wymaga mniejszego nakładu pracy (a tym samym wynagrodzenia) pełnomocnika. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie na zgodny wniosek stron, koszty postępowania poniesione przez małżonków znoszą się wzajemnie – każdy ponosi swoje koszty, w tym koszty ustanowionego pełnomocnika. Ponadto, Sąd zwraca stronie, które uiściła opłatę sądową od pozwu, połowę tej opłaty (czyli 300 zł).

Rozwód z orzekaniem o winie - koszt

Rozwód z orzekaniem o winie wymaga szerszej analizy sprawy i materiału dowodowego i wiąże się z większą liczbą rozpraw - a w konsekwencji – z większym nakładem pracy, co wpływa na wyższe wynagrodzenie fachowego pełnomocnika. W przypadku, gdy rozwód odbywa się z orzeczeniem o winie, małżonek uznany za wyłącznie winnego rozpadowi małżeństwa poniesie koszty postępowania, w tym koszty pełnomocnika drugiej strony, bowiem zostaje uznany za osobę przegrywającą w sprawie. Należy jednak pamiętać, iż polskie prawo rodzinne nie przewiduje stopniowania winy. Aby uzyskać od strony przegrywającej koszty postępowania należy wykazać iż ponosi ona całkowitą winę za rozkład pożycia małżeńskiego.

Podsumowując powyższe, stwierdzić można, że im więcej niezgodności między małżonkami, tym droższy staje się rozwód. Jeśli małżonkom zależy na zminimalizowaniu kosztów rozwodu, warto polubownie wypracować wspólne stanowisko w spornych kwestiach. Drugie rozwiązanie stanowi wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Aby jednak taki wniosek został uwzględniony, należy wykazać, że strona nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub ich poniesienie narazi ją na taki uszczerbek.

Doświadczony prawnik w sprawach rozwodowych

Doświadczony prawnik w sprawach rozwodowych z pewnością przeprowadzi Cię przez całe postępowanie w sposób bezpieczny i zadba o najlepszy interes Klienta.
Jeśli szukasz fachowego adwokata w Poznaniu, zapraszamy na spotkanie do naszej Kancelarii w centrum Poznania.

Doświadczony zespół

Agata Rebeczko - adwokat zachowek Poznań

Agata Rebeczko
Prawnik

Agata Koschel - Sturzbecher - adwokat zachowek Poznań

Agata Koschel-Sturzbecher
Adwokat

Alicja Leszczyńska - adwokat zachowek Poznań

Alicja Leszczyńska
Prawnik - aplikant adwokacki