Kancelaria Adwokacka z Poznania – specjalizacja prawo rodzinne (podział majątku wspólnego)

Jak można dokonać podziału wspólnego majątku małżonków?

Przeważnie i najczęściej podziału majątku wspólnego dokonuje się po zakończeniu sprawy rozwodowej. Dopuszczalne jest jednak podzielenie majątku małżonków już w trakcie trwania postępowania rozwodowego. Jeden z małżonków musi wnieść odpowiedni wniosek. Należy jednak mieć na uwadze, że aby było to możliwe, sąd musi stwierdzić, że podział majątku w trakcie sprawy rozwodowej nie spowoduje zwłoki postępowania, wiąże się to z tym, że w przypadku złożenia takiego wniosku małżonkowie powinni być zgodni co do sposobu podziału, a zwłaszcza w sprawach tj. jakie prawa i rzeczy wchodzą w skład ich majątku, jakie wartości mają te prawa i rzeczy oraz jak ma wyglądać sam podział. Wymóg ten wynika wprost z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 58 § 3). Spowodowane jest to przede wszystkim tym, że sąd podczas rozpoznawania sprawy rozwodowej skupia się na kwestiach rozpadu pożycia małżeńskiego, a nie na sprawach majątkowych. Należy zauważyć, że w przypadku oddalenia powództwa rozwodowego, wniosek o przeprowadzenie podziału majątku nie zostanie rozpatrzony, nawet jeśli w tej kwestii strony były zgodne. Możliwy jest także umowny podział majątku wspólnego małżonków, który został omówiony niżej.

Postępowanie o podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego dokonuje się w trybie nieprocesowym postępowania cywilnego. Zatem, aby dowiedzieć się na temat procedury przebiegu takiego postępowania należy sięgnąć do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

W trybie nieprocesowym sądem właściwym do rozpoznawania spraw o podział majątku wspólnego jest sąd rejonowy, zgodnie z zasadą wynikającą z art. 507 kodeksu postępowania cywilnego, w myśl którego sprawy należące do postępowania nieprocesowego rozpoznają sądy rejonowe, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych. W przypadku sprawy o podział majątku wspólnego nie mamy do czynienia z takim zastrzeżeniem, a zatem bez względu na wartość majątku podlegającego podziałowi właściwy będzie zawsze sąd rejonowy. Jeśli chodzi o właściwość miejscową sądu to właściwy jest sąd miejsca położenia majątku. W przypadku, gdy w skład majątku wchodzą tylko ruchomości (np. samochód) to właściwy jest sąd, w którego okręgu znajdują się one w chwili składania wniosku. W trybie postępowania nieprocesowego jeden z małżonków lub byłych małżonków składa wniosek do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu o podział majątku. Wniosek powinien czynić zadość przepisom o pozwie (art. 187 w związku z art. 126 kodeksu postępowania cywilnego z art. 126 k.p.c.), z tą zmianą, że zamiast pozwanego należy wymienić zainteresowanych w sprawie. Należy pamiętać, że pierwsze pismo w sprawie powinno zawierać także miejsce zamieszkania wnioskodawcy i uczestnika oraz ich numery PESEL. Aby dochować wszystkich wymogów formalnych oraz, aby zawrzeć wszystkie niezbędne wnioski i żądania najlepiej udać się do profesjonalnego pełnomocnika.

Uczestnikiem postępowania o podział majątku może być każdy, zainteresowany wynikiem tego postępowania, w tym np. wierzyciel jednego z małżonków, bądź konkubent/konkubina jednego z małżonków, jeżeli przedmioty nabyte w związku pozamałżeńskim stanowią współwłasność konkubentów wg przepisów prawa rzeczowego.

W postępowaniu o podział majątku można żądać:

-ustalenia składu majątku i wartość majątku wspólnego oraz jego podział z ustaleniem ewentualnych spłat bądź dopłat

-ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym

-rozstrzygnięcia roszczeń pomiędzy małżonkami podlegających rozliczeniu przy podziale majątku wspólnego, powstałych w czasie trwania wspólności oraz po jej ustaniu

Postępowanie o podział majątku wspólnego- koszty

Wnosząc wniosek o podział majątku wspólnego, składa się go do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu (ustalenie takiego sądu omówiono wyżej), nie można jednak zapomnieć o opłacie. Od wniosku o podział majątku wspólnego pobiera się opłatę stałą w wysokości 1000 zł. Mniej wynosi z kolei opłata od takiego wniosku, jeśli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobierana opłata wynosi wtedy 300 zł. Uznaje się, że projekt jest zgodny jeśli podpisany jest przez oboje małżonków (byłych małżonków). Obie opłaty ustala się na podstawie art. 38 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Skontaktuj się. 500 091 968